Blog

10 years challenge. W co tak naprawd? gra z nami Facebook?

Ka?dy z nas w dzisiejszym czasie w mniejszym lub wi?kszym stopniu zosta? zobligowany dla swojego i ogólnego zdrowia do zostania w domu w zwi?zku z szalej?c? za naszymi oknami epidemi? koronawirusa. Daje to nam oprócz mo?liwo?ci sp?dzania czasu z rodzin?, równie? wi?cej czasu na siedzenie przed ekranem komputera, czy smartfonu.

Zdecydowana wi?kszo?? z nas jest mniej lub bardziej aktywna w ró?nych social mediach, które staj? si? tak naprawd? drugim albo i nawet pierwszym ?yciem. Mo?na zauwa?y? szybko rozprzestrzeniaj?cy si? trend dodawania w?asnych zdj?? sprzed lat. Co?, co z pozoru wygl?da na niewinn? zabaw?, zyskuj?c ogromn? popularno??, mo?e by? w zasadzie procesem zbierania danych o nas samych. W co wierzy?, a w co nie wierzy??

Moda, której wszyscy ulegamy, a nasza prywatno??. Co jest prawd?, a co mitem?

Ka?de media spo?eczno?ciowe to oprócz ?wietnego rozwi?zania, które pozwalaj? nam w b?yskawiczny sposób komunikowa? si? ze ?wiatem i wyra?a? opinie na ró?ne tematy, ju? od dawna wykraczaj? poza schemat swoich pierwotnych za?o?eń. W tej chwili na Facebook’u czy Instagramie mo?na z powodzeniem prowadzi? biznes i zarabia? pieni?dze, Twitter niejednokrotnie staje si? miejscem powa?nej debaty, tak?e politycznej i znamy przypadki kiedy mo?ni tego ?wiata wdaj? si? w polemik?, ??wierkaj?” do siebie. Media spo?eczno?ciowe to równie? doskonale skonstruowane narz?dzie do zbierania danych o u?ytkownikach, które udost?pniamy sami, zach?cani przez coraz to nowe funkcje albo w?a?nie przez wspomniany powy?ej 10 years challenge. Zdj?cia dodawane przez nas maj? by? podobno wykorzystywane w systemach rozpoznawania twarzy, a poprzez ró?ne kombinacje i cz?stotliwo?? ich dodawania, algorytmu Facebook’a maj? si? o nas jak najwi?cej nauczy?.

W ka?dej plotce czy teorii spiskowej jest ziarno prawdy, ci??ko jednoznacznie stwierdzi?, po co i w jakim celu zostan? u?yte nasze dane. Warto jednak pami?ta?, ?e im wi?cej danych o sobie upubliczniamy, tym szerzej otwieramy drzwi do swojej prywatno?ci dla nieznajomych nam osób i instytucji, co stanowi dla nas realne zagro?enie, nie tylko w ?wiecie wirtualnym. 

Zostańcie z nami w kontakcie poprzez media spo?eczno?ciowe, dzielcie si? uwagami na ten temat w komentarzach, ale przede wszystkim m?drze zarz?dzajcie swoj? prywatno?ci?. Pami?tajcie, ?e nie wszystko powinno trafia? na Wasz? Facebook’ow? tablic?. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载