3Mindset – Digital Marketing

Bezp?atny audyt Google Ads

Opieraj?c si? na kilkuletnim do?wiadczeniu w prowadzeniu kampanii Google Ads chcieliby?my zaoferowa? Państwu zupe?nie bezp?atny audyt prowadzonych dzia?ań w narz?dziu reklamowym Google. Zach?camy do skorzystania z naszych us?ug!

Audyt Google Ads za darmo!

Jeden z naszych ekspertów bazuj?c na kilkuletnim do?wiadczeniu osobi?cie wejdzie na Twoje konto reklamowe Google i dok?adnie przeanalizuje dzia?aj?ce na nim kampanie, a nast?pnie podzieli z Tob? wnioskami. Dzi?ki temu otrzymasz gotowe wskazówki pozwalaj?ce dzia?a? jeszcze sprawniej w sieci.

Korzy?ci audytu Google Ads

Zaoszcz?dzony bud?et

Nasz audyt Google Ads wska?e kampanie i grupy reklam, dzi?ki którym przestaniesz bezcelowo wydawa? bud?et reklamowy, który nie niesie za sob? ?adnych efektów. Podpowiemy jak efektywnie prowadzi? kampanie p?atne w Google

Tańszy koszt pozyskania

G?ównym celem jest z pewno?ci? tańsze dotarcie do potencjalnego klienta. Wska?emy w jaki sposób sprawi?, aby Twoje kampanie generowa?y tańsze konwersje

Wysoka jako?? reklam

Sprawimy, ?e jako?? Twoich kampanii reklamowych znacznie wzro?nie. Osi?gniesz tańsze klikni?cia, a lepsze dopasowanie reklam sprawi, ?e b?dziesz dzia?a? jeszcze skuteczniej

Skuteczne rozwi?zania

Wieloletnie do?wiadczenie sprawia, ?e z pe?n? ?wiadomo?ci? zaproponujemy Tobie dzia?ania, które sprawi?, ?e podniesiesz jako?? kampanii, np. w oparciu o u?ywanie sztucznej inteligencji

Co zawiera audyt Google Ads?

Analiza struktury konta z podzia?em na kampanie, grupy reklam i frazy kluczowe

Podzia? s?ów kluczowych ze wzgl?du na przyj?t? strategi? reklamow? pod k?tem jako?ci i ilo?ci

Analiza zliczania konwersji i modelu atrybucji

Analiza rozszerzeń reklam i dopasowania s?ów kluczowych

Podzia? grup remarketingowych i weryfikacja ich wykorzystania

Analiza szczegó?owych aspektów kampanii (lokalizacja, harmonogram reklam itp.)

Propozycja zmian i plan dzia?ań na przysz?o??

Jak krok po kroku przeprowadzimy audyt Google Ads?

  • Wysy?asz do nas przez formularz kontaktowy pro?b? o audyt Twojego konta reklamowego
  • Je?li tego wymagasz – podpisujemy umow? o zachowaniu poufno?ci
  • Wysy?amy pro?b? o dost?p do Twojego konta Google Ads
  • Wysy?amy Tobie na maila audyt oceniaj?cy dotychczasowe dzia?ania i przedstawiaj?cy propozycje zmian

To wszystko w 2 dni robocze!

Opinie klientów

"Podj??am wspó?prace z firma 3MINDSET przypadkowo, mia?am tylko ogólne poj?cie o promowaniu swojej firmy w internecie. Dzi?ki ludziom pracuj?cym w tej firmie ju? wiem w jaki sposob moja firma mo?e zyska? nowych klientów... ich kompetencje i wiedza o dzia?aniach marketingowych pozwalaj? na ca?kowitym zrozumieniu moich potrzeb i problemów zwi?zanymi z ekspansj? firmy w social mediach. ?atwosc w nawi?zywaniu kontaktów jest ich du?ym atutem."

Justyna Milej-Hombek w?a?cicielka firmy Box Of Style

“Jestem bardzo zadowolony z us?ug firmy 3MINDSET. Profesjonalnie podeszli do zleconych im przeze mnie zadań analizuj?c ka?de zagadnienie pod wieloma p?aszczyznami. Bez w?tpienia ich wielka zaleta jest cierpliwo??, która przy ilo?ci i ró?norodno?ci moich pomys?ów jest niezb?dna do prawid?owej interpretacji problemów a nast?pnie wdro?enia skutecznej strategii marketingowej. Gor?co polecam ka?demu!!!"

Kamil Matyuszewski W?a?ciciel firmy DPF Cleaning

"przejmie informuj?, i? z pe?nym przekonaniem chcieliby?my udzieli? agencji marketingowej 3MindSet z siedzib? w Poznaniu pozytywnych referencji, bazuj?c na naszych wcze?niejszych do?wiadczeniach wynikaj?cych ze wspó?pracy z wy?ej wymienion? firm?. Ca?y zespó? 3Mindset niejednokrotnie wspiera? nas w dzia?aniach promocyjnych oraz wraz z wewn?trznym dzia?em promocji konsultowa? wiele projektów realizowanych w przesz?o?ci. 3MindSet swoim profesjonalizmem i indywidualnym podej?ciem do ka?dego wykonywanego zadania, niejednokrotnie udowodni?o, ?e mo?na na nich polega? w kwestiach marketingowych i promocyjnych, co czyni ich warto?ciowym partnerem w obecnych i przysz?ych dzia?aniach. Serdecznie polecam wspó?prac? ze specjalistami z firmy 3MindSet z siedzib? w Poznaniu."

Alina Anton dyrektor marketingu z firmy z sektora finansowego

"Z czystym sumieniem, jako osoba odpowiedzialna za funkcjonoanie i rozówj sklepu internetowego PoshYou.pl oraz funkcjonuj?cych równolegle profili na Facebooku oraz Instagramie, chcia?abym wyrazi? swoje zadowolenie z dotychczasowej wspó?pracy w zakresie marketingu oraz pomocji moich produktów. Wspó?praca trwaj?ca od listopada 2019 roku, znacz?co zwi?kszy?a obroty w naszym sklepie oraz pozwala pozytywnie zapatrywac si? na kolejne inwestycje oraz dzia?ania, których 3MindSet ma pozosta? integraln? cz??ci?. Idywidualne podej?cie do ka?dego aspektu wspó?pracy sprawi?, ?e jest to jak dot?d najlepsza firma marketingowa, z któr? mieli?y okazj? wspó?pracowa? i w pe?ni polecamy j? jako kompetentne wsparcie w zakresie promocji oraz rozwoju marki"

Angelika Szwak PoshYou.pl

"Wspó?praca z firm? 3Mindset okaza?a si? strza?em w dziesi?tk?. Po kilku miesi?cach poszukiwań, w?ród wszystkich korporacyjnych ofert, by?a jedna która ró?ni?a si? stylistk? pisania. Na zapytanie które z?o?yli?my do firm zajmuj?cych si? agencj? reklamow?, odpowiedzia?o oko?o 200 osób. Pan Maciej Sad?owski jako jedyny przedstawi? ofert?, która zosta?a stworzona specjalnie pod nasz? bran??. Zawiera ca?y program dzia?ań oraz mo?liwy okres zwrotu zainwestowanych pieni?dzy. Do teraz przy ka?dym spotkaniu poruszamy temat miesi?ca w którym nasza firma ruszy?a z kopyta, gdy? w 100% by?a trafiona. Rok wspólnych dzia?ań za nami. Mog? powiedzie? i? firm? 3mindset prowadzi trzech sympatycznych go?ci, którzy znaj? si? na rzeczy. Razem z za?og? tworz? firm? która jest super hybryd?. Do?wiadczenie którym dysponuj? pomog?o nam w zwi?kszeniu sprzeda?y trzykrotnie. Du?ym atutem jest to i? firma 3mindset ró?ni si? od innych korporacji typu CS GROUP, któr? wszystkim serdecznie odradzam. Tutaj s? jasne warunki, przejrzysty schemat dzia?ań i kontakt w chwili kiedy tego potrzebujemy najbardziej. Dzi?kuj? za wspó?prac? i mam nadziej? ?e b?dzie trwa?a wieki :)"

Karolina Klukowska w?a?ciciel firmy Mastwell

"Od wielu lat dzia?amy w do?? kontrowersyjnej bran?y i do pewnego czasu pozyskiwali?my klientów za po?rednictwem kontaktów osobistych. Niestety czasy si? zmieni?y i zmieni? musieli?my równiez my. Postanowili?my pozycjonowa?. Zacze?o si? od zamiaru a przerodzi?o si? w pomys?, który konsekw?tnie realizuje Maciej Sad?owski ?wietny specjalista i jeden z w?a?cicieli firmy. Mimo, i? internet nadal stanowi wci?? mniejsz? rol? w naszej sprzeda?y, to ci?gle si? rozwija i rozwija si? dzi?ki 3Mindset. Jest?my zdecydowanie zadowoleni i liczymy na wi?cej. "

Agnieszka Arcisz-?bikowska, Sempre nawierzchnie sportowe.

"3Mindset to firma, która najpierw utworzy?a nam stron? internetow? a nast?pnie pokaza?a jej ?ycie w internecie. W dniu dzisiejszym firma wykonuje dla nas us?ug? zwi?zana z pozycjonowaniem oraz reklamami Google. Najwi?ksz? si?? tej firmy jest zorientowanie na Klienta, jego potrzeby i wymagania. Polecam firm? 3Mindset jako powa?nego, solidnego i godnego zaufania partnera.

Piotr ?bikowski, Prezes Zarz?du Matejko Development Sp z o.o.

Najcz??ciej zadawane pytania

1. Ile zap?ac? za audyt w Państwa firmie?
Audyt przeprowadzany przez nas jest zupe?nie bezp?atny. Chcemy dzieli? si? wiedz? i do?wiadczeniem, dzi?ki czemu b?dziesz móg? dzia?a? na rynku internetowym sprawniej ni? dotychczas. Skontaktuj si? z nami przez formularz kontaktowy, a reszt? si? zajmiemy. Ty dostaniesz na maila gotowy audyt z analiz? i wnioskami na przysz?o??.
2. Na czym polega audyt kampanii Google Ads?
Przede wszystkim skupiamy si? na przeanalizowaniu dotychczasowych kampanii reklamowych. Wskazujemy b??dy, jak równie? informujemy, w jaki inny sposób nale?a?oby pouk?ada? kampanie, aby dzia?a?y jeszcze skuteczniej ni? dotychczas. Skrupulatnie przygl?damy si? rodzajom kampanii, podzia?em na grupy reklam, frazy kluczowe, czy reklamy. To wszystko zupe?nie za darmo!
3. Co zawiera audyt Google Ads?
Audyt przez nas przedstawiony zawiera list? b??dów wraz z ich argumentacj? i rekomendacj? zmian. Nasze sugestie poparte s? do?wiadczeniem prowadzenia kampanii w wielu bran?ach, a dobre praktyki przez nas polecane z pewno?ci? sprawi?, ?e pozyskasz wi?ksz? liczb? klientów.

Zaufaj specjalistom

Z tej strony Maciej Sad?owski. Jestem jednym z w?a?cicieli firmy 3Mindset, a zarazem osob? odpowiedzialn? za dzia? Google Ads. Od kilku lat z wysok? skuteczno?ci? prowadz? dzia?ania reklamowe w obszarze p?atnych kampanii w sieci Google, co podparte jest zdobytymi przeze mnie certyfikatami. Kampanie nie maj? przede mn? tajemnic, lubi? wyzwania, a zdobytym do?wiadczeniem dziel? si? z innymi. Oprócz prowadzenia kampanii dla naszych klientów, prowadz? szkolenia z zakresu reklam w Google Ads. Pomog?em ju? wielu osobom, wi?c dlaczego nie móg?bym pomóc i Tobie? Z wielk? ch?ci? nawi??? z Tob? kontakt, dokonam analizy Twoich dzia?ań i przedstawi? plan na przysz?o??. Nie zastanawiaj si? d?u?ej i ju? teraz postaw na lata praktyki w Google Ads.

Wype?nij formularz kontaktowy

10 + 13 =

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载