Blog

Biznes w czasach epidemii koronawirusa. Jak sobie poradzi??

Koronawirus to s?owo, które zarówno w mediach jak i rozmowach mi?dzyludzkich odmieniane jest przez wszelkie mo?liwe przypadki. Kiedy w grudniu 2019 roku zacz??y do nas dociera? pierwsze informacje o zara?onych i niestety ofiarach ?miertelnych z Chińskiej prowincji Wuhan, nikt si? nie spodziewa?, ?e po zaledwie trzech miesi?cach wirus znany pod tajemnicz? nazw? SARS-CoV-2, wprowadzi tak wiele niepokoju w nasze ?ycie i zmusi nas do zaadaptowania si? do nastaj?cych z dnia na dzień zmian. 

Jak przystosowa? biznes do walki z koronawirusem?

Inteligencja to podobno zdolno?? szybkiego przystosowania si? do spotykaj?cych nas zmian. Nowa sytuacja w naszym kraju nie tylko, ale i na ca?ym ?wiecie wp?ywa na ka?dy aspekt naszego ?ycia. Musimy szczególnie dba? o swoje zdrowie, unika? du?ych zgromadzeń ludzkich. Zamkni?to szko?y, kina czy restauracje, co jest ogromnym problemem nie tylko osób, które regularnie korzysta?y z takich miejsc, ale przede wszystkim wyzwaniem dla przedsi?biorców, którzy takie miejsca prowadz?. Jak poradzi? sobie z zakazem handlu, masowym pozostawaniem ludzi w domu oraz ogólnym strachem przed kontaktami mi?dzyludzkimi? W dobie internetu epidemia dla przedsi?biorców to zarówno ogromne zagro?enie jak i szansa.

Sklep internetowy i dostawy do klienta w czasach koronawirusa

Ka?dy przedsi?biorca od lat dzia?aj?cy na rynku ma swoje utarte ?cie?ki i ci??ko mu wprowadza? drastyczne zmiany z dnia na dzień. Dzisiejsza sytuacja sprawia, ?e po pierwszym szoku zwi?zanym z diametraln? zmian? otoczenia, nale?y szybko reagowa? lub od razu wyposa?y? si? w spory zeszyt do podliczania strat. Wi?kszo?? dzia?aj?cych biznesów mo?na przenie?? w ?wiat e-commerce, co pozwoli stosunkowo niewielkimi nak?adami zminimalizowa? starty i przeczeka? ten trudny okres. ?wiat gastronomii, który wprowadzone regulacje odczuwa najmocniej, w wi?kszo?ci bardzo szybko zdecydowa? si? na dowóz dań na niespotykan? do tej pory skal?. Je?? przecie? trzeba, pracowa? i zarabia? te? trzeba, wi?c wnioski nasuwaj? si? same. Zauwa?alny wzrost Live’ów sprzeda?owych sprawia, ?e klienci, którzy lubuj? si? w tradycyjnych zakupach, mog? przynajmniej pozornie zachowa? kontakt ze sprzedawc? i jak wida? ze statystyk, to przynosi wymierne efekty. Zwi?kszone nak?ady na promocj?, dzi?ki której skutecznie dotrzemy do klientów zostaj?cych aktualnie w domu, pozwol? nie tylko przetrwa? ten trudny okres, ale równie? zbudowa? d?ugotrwa?e i warto?ciowe relacje biznesowe, które zaprocentuj? w przyszlo?ci. 

Dbajcie o siebie, w miar? mo?liwo?ci zostańcie w domach i podzielcie si? z nami swoimi odczuciami co do obecnej sytuacji. Jak wy radzicie sobie z prowadzeniem biznesu w tych wyj?tkowo niecodziennych czasach?

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载