Blog

Biznes w defensywie. Jak Google zamierza walczy? z koronawirusem?

Za nami kolejny tydzień zmagania si? z pandemi? koronawirusa, a przed nami jeszcze sporo walki. Nikt nie potrafi jednoznacznie okre?li? trwania obecnej sytuacji, a wszelkie prognozy s? bardzo mgliste i opieraj? si? na tworz?cych si? i aktualizowanych na bie??co modelach analitycznych. Pandemia co prawda wyhamowa?a w Chinach, jednak nadal rozp?dza si? w Europie, a na domiar z?ego sytuacja w Stanach Zjednoczonych – najwi?kszej gospodarce wspó?czesnego ?wiata robi si? z dnia na dzień coraz bardziej dramatyczna.

Rz?dy poszczególnych krajów podejmuj? coraz to nowe kroki, tak samo zreszt? jak poszczególne firmy – globalne i lokalne. Now? inicjatyw? Google jest przeznaczenie ponad 800 milionów dolarów na wsparcie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, organizacji zdrowotnych oraz pracowników s?u?by zdrowia, które de facto s? na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. 

800 milionów USD – ogromna fortuna czy kropla w morzu globalnych potrzeb

Kwota deklarowana przez Google wydaje si? ogromna, patrz?c jednak na aktualne oraz przysz?e potrzeby zwi?zane z nieuniknionym kryzysem finansowym mo?e si? to okaza? rzeczon? kropl? w morzu potrzeb, ale ka?da pomoc mo?e okaza? si? w najbli?szym czasie bezcenna. 

Poni?ej przedstawiamy g?ówne cele, na które ma zosta? przekazana pomoc Google:

  • 250 milionów dolarów dla ?wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz agencji rz?dowych na ca?ym ?wiecie, aby wspomóc kampani? informacyjn? o COVID – 19.
  • 20 milionów dolarów dla instytucji finansowych i organizacji pozarz?dowych, aby mog?y one dotrze? ze swoimi programami pomocowymi do ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.
  • 340 milionów dolarów w kredytach Google Ads dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw, które posiadaj? aktywne konta w przeci?gu ostatniego roku. ?rodki mog? by? wykorzystane w dowolnym momencie do końca 2020 roku. Ma to u?atwi? dotarcie do klienta i przetrwanie tych trudnych czasach.
  • 20 milionów do wykorzystania w Google Cloud przez instytucje akademickie, które chc? wykorzysta? technologie Google podczas badań nad potencjalnymi szczepionkami oraz terapiami pomocnymi w walce z koronawirusem.
  • Bezpo?rednie wsparcie finansowe i merytoryczne dla firm, które produkuj? ?rodki ochrony indywidualnej i sprz?t ratuj?cy ?ycie.

Google planuje równie? przekaza? do dyspozycji swoim pracownikom pakiety pomocowe o warto?ci 10 tysi?cy dolarów ka?dy, które mog? zosta? przekazane na dowolny cel, wspieraj?cy ich lokaln? spo?eczno??. Ludzie po raz kolejny pokazuj?, ?e mimo pogoni za zyskiem i osobistymi sprawami, potrafimy si? jednoczy? w czasach trudnych, wymagaj?cych po?wi?ceń. Podzielcie si? z nami opini? o dzia?aniach Google, oraz tym jak Wy wspieracie potrzebuj?cych w czasach pandemii.

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载