Blog

Facebook pomaga ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom

Facebook pomaga ma?ym i ?rednim przedsi?biorcom

Facebook pomaga ma?ym i ?rednim firmom odnale?? si? w sieci w czasie pandemii, czyli jak zobaczmy jak pozosta? w kontakcie z klientami w tych niecodziennych czasach.  Liczne rozwi?zania wprowadzane na bie??co przez instytucje oraz firmy maj? pomóc ma?ym i ?rednim...

Tarcza antykryzysowa by Google – dalsza cz??? pomocy przedsi?biorcom

Aktualna sytuacja wymusza na nas wszystkich szybkie dostosowywanie do zmieniaj?cych si? warunków. Codzienno?? si? zmienia, jeste?my zmuszeni do przestrzegania ró?nego rodzaju obostrzeń, a koronawirus ma wp?yw na ka?dy aspekt naszej egzystencji.  Przed?u?aj?ce si?...

Czy mo?na promowa? CBD w Google Ads?

Nie od dzisiaj wiadomo, ?e Google Ads jest znakomitym narz?dziem do pozyskania ruchu, wp?ywaj?cego nast?pnie na zwi?kszaj?c? si? sprzeda? w sklepach internetowych. Trzeba sobie jednak zdawa? spraw? z faktu, ?e nie wszystko jest takie kolorowe. Zdarzaj? si? bowiem...

Biznes w defensywie. Jak Google zamierza walczy? z koronawirusem?

Za nami kolejny tydzień zmagania si? z pandemi? koronawirusa, a przed nami jeszcze sporo walki. Nikt nie potrafi jednoznacznie okre?li? trwania obecnej sytuacji, a wszelkie prognozy s? bardzo mgliste i opieraj? si? na tworz?cych si? i aktualizowanych na bie??co...

10 years challenge. W co tak naprawd? gra z nami Facebook?

Ka?dy z nas w dzisiejszym czasie w mniejszym lub wi?kszym stopniu zosta? zobligowany dla swojego i ogólnego zdrowia do zostania w domu w zwi?zku z szalej?c? za naszymi oknami epidemi? koronawirusa. Daje to nam oprócz mo?liwo?ci sp?dzania czasu z rodzin?, równie?...

Sposób na przetrwanie biznesu. Sprzedaj teraz i zarób

Wielu przedsi?biorców zmaga si? ze skutkami kryzysu, który coraz g?o?niej puka w ich drzwi w dobie epidemii koronawirusa. Spora cz??? z nas zmuszona by?a znacz?co zmieni? funkcjonowanie swojego biznesu, albo nawet zawiesi? dzia?alno??, gdy? jak wszyscy wiemy bez...

Biznes w czasach epidemii koronawirusa. Jak sobie poradzi??

Koronawirus to s?owo, które zarówno w mediach jak i rozmowach mi?dzyludzkich odmieniane jest przez wszelkie mo?liwe przypadki. Kiedy w grudniu 2019 roku zacz??y do nas dociera? pierwsze informacje o zara?onych i niestety ofiarach ?miertelnych z Chińskiej prowincji...

Kampania produktowa wkrótce na Gmailu

Google Ads nie przestaje zaskakiwa? i zapowiedzia? ju? wprowadzenie kolejnej opcji reklamowej w swojej sieci. Od marca reklamy z kampanii produktowej pojawi? w Gmailu.  Dane statystyczne s? nieub?agalne, obecnie z poczty mailowej Google korzysta ponad miliard...

Case study: Od zera do milionera

Case study: Od zera do milionera

Wielokrotnie trafiaj? do nas klienci, którzy mieli w swoich sklepach prowadzone kampanie Google Ads, natomiast nie byli zadowoleni z osi?ganych zwrotów z inwestycji. Mo?na powiedzie? ?mia?o, ?e zamieniamy si? wówczas w stra?aków i jeste?my odpowiedzialni za gaszenie...

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载