Blog

Królowa El?bieta II szuka specjalisty od mediów spo?eczno?ciowych

Dwór królewski to miejsce od wieków, które sam? nazw? wywo?uje dreszczyk emocji. Chocia? krajów, gdzie nadal panuje Król lub królowa jest na mapie europy coraz mniej, to nadal te wa?ne historycznie postacie wzbudzaj? wiele zainteresowania. Ka?dy chocia? raz chcia?by...

9 b??dów pope?nianych w reklamach Facebook Ads

Kilka lat pracy w menad?erze reklam Facebook Ads spowodowa?o, ?e mieli?my okazj? wyci?gn?? wiele wniosków z b??dów pope?nianych w kampaniach reklamowych. Postanowili?my podzieli? si? z Wami wiedz? i zaprezentowa? dziewi?? podstawowych pomy?ek. 1. Nie instalujesz...

Google bierze si? za ochron? naszych telefonów

Rynek telekomunikacyjny i us?ug telefonicznych zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce jest dosy? mocno obsadzony i wydawa?oby si?, ?e nie ma ju? na nim miejsca dla nowych graczy. Google postanowi?o wtr?ci? swoje trzy grosze i stworzy?o swoist? sie? komórkow?...

Najpopularniejsze has?a 2019 roku od Google

Zgodnie z utart? tradycj?, grudzień to nie tylko czas ?wi?t, prezentów oraz sp?dzania czasu z najbli?szymi. Grudzień jest równie? miesi?cem podsumowań biznesowych, snucia planów na przysz?o?? oraz analizy tego co wydarzy?o si? w kończ?cym si? w?a?nie roku. Równie?...

Nowa funkcja Google – ?ledzenie paczek w czasie rzeczywistym

W coraz bardziej przyspieszaj?cym ?wiecie wi?kszo?? czynno?ci, które wcze?niej wymaga?y wychodzenia z domu, dzisiaj kosztuj? nas tylko otworzenie laptopa czy odblokowanie telefonu. Szczególnie w okresie przed?wi?tecznym, gdzie zakupy i prezenty sp?dzaj? nam...

Nowo?ci w Google Ads, czyli nawet pokrewieństwo ma znaczenia

Google przed samymi ?wi?tami serwuje nam kolejne nowo?ci, które s? kolejnym ju? wyj?ciem poza szablonowe dzia?anie ze strony amerykańskiego giganta. Od niedawna mo?na trafia? swoimi reklamami do nowych grup odbiorców, tworzonych na podstawie kombinacji: grup...

Memento mori, czyli jak wygl?da ?mier? na facebooku

W dzisiejszych czasach coraz bardziej zaciera si? wyra?na granica pomi?dzy ?wiatem realnym a rzeczywistym. Ka?da sfera ?ycia przeniesiona jest w zasadzie na pole internetu i coraz cz??ciej nie mamy z tym ?adnego problemu, dziel?c si? nie swoimi wspomnieniami z...

Cmentarz Google, czyli selekcja naturalna w firmie z Doliny Krzemowej

1 listopada to dla wielu z nas czas zadumy i refleksji. Odwiedzamy groby naszych bliskich, spotykamy si? z rodzin? i mamy szans? zdystansowa? si? od pogoni dnia codziennego. Chcieliby?my w ten szczególny dzień, spojrze? troch? z innej, naszej perspektywy na kwesti?...

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载