Blog

Case study: Od zera do milionera

Wielokrotnie trafiaj? do nas klienci, którzy mieli w swoich sklepach prowadzone kampanie Google Ads, natomiast nie byli zadowoleni z osi?ganych zwrotów z inwestycji. Mo?na powiedzie? ?mia?o, ?e zamieniamy si? wówczas w stra?aków i jeste?my odpowiedzialni za gaszenie po?arów. 

Jednym z takich klientów jest osoba prowadz?ca sprzeda? filmów DVD i Blu-Ray, jak równie? p?yt muzycznych. Do?? spora hurtownia (blisko 70 tysi?cy produktów w swoim asortymencie) boryka?a si? z problemem tzw. ?przepalania” bud?etu. Wi?kszo?? ?rodków zainwestowanych w reklam? Google Ads nie przynosi?o oczekiwanego zwrotu, w efekcie czego, klient trafi? do nas z pro?b? o pomoc. 

Dzia?anie podstawowe – analiza

Nie wyobra?amy sobie pracy na koncie nie analizuj?c dotychczasowych ruchów. W tym celu dok?adnie przeanalizowali?my statystyki dostarczone z Google Analytics. Liczby to jedno, rynek drugie. Naszym podstawowym dzia?aniem jest równie? wywiad przeprowadzony z w?a?cicielem sklepu, który najlepiej zna swoj? bran??. Po zebraniu szczegó?owych danych, zabrali?my si? za prac? na koncie Google Ads.

Które kampanie b?d? efektywne?

To podstawowe pytanie, na które trzeba odpowiedzie? sobie na pocz?tku. Oczywi?cie nie obejdzie si? bez testów. Pierwszym krokiem by?o utworzenie kilku nast?puj?cych kampanii:

  • Kampania produktowa – z naszego do?wiadczenia najlepiej konwertuj?ca przy sklepach internetowych. Aby przebada? jeszcze bardziej rynek, skupili?my si? na wszystkich produktach.
  • Kampania w sieci wyszukiwania – z racji bogatego asortymentu, w??czyli?my kampani? dynamiczn?, umo?liwiaj?c? dok?adne dopasowanie pod zapytania potencjalnych klientów w wyszukiwarce Google.
  • Remarketing – nieod??cznym element kampanii w Google Ads. Stworzyli?my listy osób, które odwiedzi?y stron? internetow? (dziel?c ich m.in. na czas sp?dzony na sklepie, czy liczb? dni od ostatnich odwiedzin). Nast?pnie uruchomili?my kampani? display z ogl?danymi przez nich produktami.

Po konsultacji z klientem ustalili?my, ?e pierwsze miesi?ce b?d? jednym wielkim testem, prowadz?cym do zwi?kszenia zwrotu z inwestycji. Na dobry pocz?tek bud?et miesi?czny wyniós? 900 z?, z którego uda?o nam si? wygenerowa? sprzeda? na poziomie 4648 z?. 

Pierwszy miesi?c – pierwsze efekty

Ju? po pierwszym miesi?cu wiedzieli?my, w któr? stron? warto i??. Na dobry pocz?tek podzielili?my kampani? produktow? wg mar?y na produktach. Wy?sze stawki CPC zaproponowali?my dla asortymentu wysokomar?owego, a ni?sze dla pozosta?ych. Bywa?y bowiem przypadki, w których za klikni?cie produktu wartego 5-7 z?, p?acili?my 0,8 – 0,9 z?. Jeden ruch sprawi?, ?e znacznie poprawili?my zwrot z inwestycji. Kolejny miesi?c zakończy? si? bud?etem reklamowym na poziomie 1728 z?, generuj?c sprzeda? na poziomie 17 808 z?.

Optymalizacja, szukanie nowych ?róde?

Prowadzenie kampanii w Google Ads wi??e si? ze sta?? optymalizacj? fraz, bud?etów, czy strategii ustawiania stawek. Wszystko ma na celu zwi?kszenie sprzeda?y. Kolejne miesi?ce wi?za?y si? z poszukiwaniem w?a?ciwych ?cie?ek, cho?by zwi?zanych z wydzieleniem poszczególnych kategorii w kampanii produktowej. Du?ym u?atwieniem by? stale zwi?kszany bud?et, który umo?liwia? sta?e eksperymenty

Pó? roku po uruchomieniu kampanii, zwrot z inwestycji wygl?da? ju? naprawd? dobrze. Klient zainwestowa? w reklam? 10 248 z?, generuj?c sprzeda? na kwot? 103 644 z?. Obecnie dzia?amy na jeszcze wy?szym poziomie – kwocie na reklamie w wysoko?ci 22 000 z?, generuj?cej sprzeda? na poziomie 326 580 z?. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载