Blog

Case Study: Potrojona sprzeda? sklepu meblowego przez Google Ads

Okres ?wi?teczno-noworoczny to doskona?y moment na wykonanie rachunku sumienia podsumowuj?cego 2020 rok. Rzuceni w wir pracy zapominamy dzieli? si? zdobyt? wiedz? i do?wiadczeniem, dlatego jednym z postanowień jest regularne artyku?owanie o dotychczasowych sukcesach naszych klientów.

Jednym z takich klientów jest producent mebli tapicerowanych, który jednocze?nie posiada sklep internetowy. To doskona?y przyk?ad jak ci??ka praca, wytrwa?o?? i zaufanie pozwalaj? osi?gn?? sukces. 

Klient, o którym wspominany w Case Study wspó?pracuje z nami od prze?omu lipca i sierpnia. Lipiec zakończy? ze 146 transakcjami na sklepie internetowym i przychodami na poziomie blisko 125 tysi?cy z?otych. Wygl?da obiecuj?co, prawda? Nie dla nas, nauczeni d??eniem do osi?gania jeszcze lepszych wyników, skupili?my si? na zwi?kszeniu sprzeda?y.

google ads lipiec 2020
Sprzeda? sklepu w lipcu 2020

Wspominany lipiec to 42 bezpo?rednie transakcje z dzia?ań w Google Ads, co przy 5473 u?ytkownikach daje wspó?czynnik konwersji na poziomie 0,60%. Dodajmy, ?e w tym okresie klient zainwestowa? w bud?et Google Ads dok?adnie 4216,43 z?. To daje zwrot z inwestycji ROAS na poziomie 933%. 

Sierpień by? dla nas pierwszym pe?nym miesi?cem dzia?ań na koncie klienta. W tym okresie chcieli?my si? dok?adnie skupi? na analizie dotychczasowych dzia?ań, a tak?e sprawdzeniu potencjalnych rodzajów kampanii i grup reklam na mniejszych bud?etach, aby te? zmniejszy? ryzyko przepalenia pieni?dzy. Sierpień zakończyli?my zainwestowaniem 2873,98 z? i 33 transakcjami na kwot? 27 228,86 z?. Jak prosto policzy? ROAS – 947%. 

Teoretycznie to nic nie znacz?ca zmiana w porównaniu obu miesi?cy. Nieoceniona jest jednak wiedza, któr? zdobyli?my. W ten sposób wiedzieli?my jak warto podzieli? kampanie produktowe. Skupili?my si? na dwóch podstawowych markach, które naszym zdaniem generowa?y najwi?kszy potencja?. Dodatkowo zbieraj?c wi?cej danych, pozwolili?my sobie przej?? na kampanie smart. Pozosta?e produkty wydzielili?my do osobnej kategorii, blokuj?c je strategi? okre?lania stawek, a dok?adnie ROAS, który mia?y osi?gn??. W mi?dzyczasie uruchomili?my równie? kampani? w sieci wyszukiwania, której zadaniem by?a reklama lokalnie na obszar 50 km wokó? sklepu stacjonarnego. 

Jak zakończyli?my wrzesień? Zainwestowali?my? 2929,83 z?, co da?o 53 transakcje na kwot? 50 196,44 z?. ROAS ro?nie, tym razem na poziomie 1713%. Wygl?da obiecuj?co, ale to nie koniec. W kolejnych miesi?cach z pozosta?ych marek produktów wyodr?bnili?my kolejne dwie marki do osobnych kampanii z w?asnym bud?etem, zoptymalizowali?my produkty, które nie rokowa?y (generowa?y klikni?cia, a nie sprzeda?), a tak?e dodali?my kampani? dynamiczn? w sieci wyszukiwania, która pozwoli?a wy?wietla? si? na szczegó?owe frazy z wyszukiwarki Google.

google ads listopad 2020
Sprzeda? sklepu w listopadzie 2020

Efekt by znakomity. Klient w listopadzie zainwestowa? 13 470,63 z?, co da?o mu bezpo?rednio z Google Ads 168 transakcji na kwot? 160 333,82 z?. Zawsze jednak patrzymy na sprzeda? ca?o?ciowo, z racji ogromnej zale?no?ci ?cie?ek konwersji (wiele osób znalaz?o sklep przez Google Ads, a zakupu dokona?o kilkana?cie dni pó?niej wchodz?c na niego z innego ?ród?a – np. pozycjonowania organicznego SEO). Listopad zakończy? si? ??cznie z 477 transakcjami na kwot? 481 967,08 z?. Dla porównania w lipcu by?o to 146 transakcji na kwot? 124 287,76 z?.

sprzeda? lipiec listopad
Liczba transakcji od lipca do listopada 2020 z podzia?em na miesi?ce
成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载