Blog

Problem z kampani? na wiadomo?ci na facebook

Social Media Ads Managerowie w ostatnich dniach borykaj? si? ze sporymi problemami zwi?zanymi z publikowaniem kampanii reklamowych z celem na wiadomo?ci. Facebook znacznie ukróci? mo?liwo?? tworzenia tego typu reklam, a wszystko przez decyzj? Komisji Europejskiej.

Przypomnijmy, ?e tworz?c p?atn? kampani? na portalach Facebook oraz Instagram wybieramy na pocz?tku cel jaki ma osi?gn??. Jednym z takich celów s? Wiadomo?ci. W ten sposób algorytmy facebooka wiedz?, ?e maja dotrze? do osób sk?onnych napisa? prywatn? wiadomo?? na fanpage – dotycz?c? zapytania o produkt, czy us?ug?. Z naszego do?wiadczenia wynika, ?e tego typu cel kampanii bardzo dobrze sprowadza si? przy us?ugach kosmetycznych i fryzjerskich.

B??d konfiguracji kampanii na wiadomo?ci

W ostatnich dniach zawrza?o. Facebook zmuszony decyzj? Komisji Europejskiej musia? znacz?co zmieni? kszta?t tworzenia tego typu kampanii. Na kontach wi?kszo?ci reklamodawców pojawi? si? b??d konfiguracji, który uniemo?liwia? kontynuowanie reklam na wiadomo?ci.

nowe konwersacje facebook ads

Podstawow? rzecz?, któr? nie mo?na wykonywa? po zmianach jest optymalizacja kampanii pod k?tem konwersji (uzyskania jak najwi?kszej liczby konwersacji). Jedyn? opcj? do wyboru jest jedynie ustawienie optymalizacji na klikni?cia linku CPC. Zmiana strategii optymalizacji spowoduje znikni?cie podstawowego b??du. To jednak nie koniec. Reklamodawcy nie b?d? ju? w stanie podejrze? liczby konwersacji wygenerowanych przez kampani?, co znacznie utrudnia ich optymalizacj?. To mo?e wi?za? si? z du?ym wzrostem kosztów.

Jak ustawi? kampani? na wiadomo?ci na facebooku?

Pocieszaj?c? informacj? jest fakt, ?e kampania z celem na wiadomo?ci nie zniknie. Pytanie jednak o jej zasadno??, skoro nie b?dziemy w stanie przeanalizowa?, które zestawy reklam i kreacje przynosz? lepsze wyniki pod k?tem konwersacji od nowych klientów. 

Na ten moment s? dwie sensowne opcje opublikowania kampanii, której celem jest wysy?anie wiadomo?ci. Pierwsza z nich to standardowa ?cie?ka, w której na poziomie zestawu reklam ustawimy optymalizacj? pod k?tem klikni?cia w link CPC. Drug? drog? jest w??czenie kampanii z celem na konwersje, gdzie na poziomie zestawu reklam nale?a?oby ustawi? kierowanie na messengera (standardowo jest ustawiona na witryn? internetow?).

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载