Facebook pomaga ma?ym i ?rednim firmom odnale?? si? w sieci w czasie pandemii, czyli jak zobaczmy jak pozosta? w kontakcie z klientami w tych niecodziennych czasach. 

Liczne rozwi?zania wprowadzane na bie??co przez instytucje oraz firmy maj? pomóc ma?ym i ?rednim przedsi?biorstwom przetrwa? w nowej dla wszystkich rzeczywisto?ci i odnale?? si? w przestrzeni cyfrowej. Wszystkie firmy zdaj? sobie spraw?, jak wa?ny jest kontakt z klientami i mimo ograniczeń utrzymanie, a nawet rozszerzanie istniej?cych relacji. Stopniowe odmra?anie gospodarki daje nam coraz wi?ksz? mo?liwo?? powrotu do normalno?ci, jednak ci??ko w kilka dni, odrobi? kilkumiesi?czne straty. Z pomoc? szczególnie w utrzymaniu kontaktu z klientami przychodzi Facebook i Instagram, który wprowadza nowe, istotne zmiany szczególnie dla w?a?cicieli ma?ych i ?rednich firm.

facebook reklama

Poni?ej przedstawiamy najwa?niejsze zmiany, jakimi tym razem uracz? nas najpopularniejsze portale spo?eczno?ciowe, w odpowiedzi na aktualne problemy przedsi?biorców. 

  • Wpisy firm blisko Ciebie: Osobna sekcja platformy Facebook, gdzie umieszczane b?d? wpisy pobliskich firm. Wpisy na naszej tablicy, b?d? bezpo?rednio kierowa? nas do sekcji aktualno?ci oraz wkrótce pojawi si? mo?liwo?? zapisania do cotygodniowego newslettera.  
  • ?Wspieraj ma?e firmy”: Naklejka na portalu Instagram pokazuj?ca nasze wsparcie dla lokalnej firmy w dodawanych relacjach. Oznaczenie relacji sprawi, ?e pojawi si? ona we wspólnym katalogu i b?dziemy mogli zamanifestowa? swoje wsparcie dla firm.
  • Wyró?nione wpisy na temat koronawirusa: Firmy uzyskaj? mo?liwo?? wyró?nienia wpisów, które zawieraj? istotne informacje zwi?zane z aktualn? sytuacj?. Pozwoli to na ?atwiejsz? komunikacj? z klientami na temat: zmiany godzin otwarcia, dost?pno?ci towarów i us?ug oraz panuj?cych aktualnie zasad sanitarnych.
  • Centrum zasobów dla firm w aplikacjach Facebook i Instagram: Lokalne firmy mog? z ?atwo?ci? znale?? informacj? zwi?zane z koronawirusem oraz poradami o narz?dziach biznesowych wprowadzanych przez Facebook i Instagram. 
  • Skrzynka biznesowa w Messengerze: P?ynne przemieszczanie si? mi?dzy prywatnym a firmowym kontem pozwoli utrzyma? relacje z klientami na najwy?szym mo?liwym poziomie. 
  • Wtyczka Messengera na stron? internetow?: W drugiej po?owie maja rozpoczn? si? testy wtyczki Messengera, która b?dzie mog?a by? zainstalowana na stronie poszczególnych klientów. Umo?liwi ona rozpocz?cie rozmowy z przedsi?biorstwem ju? w tym kanale i kontynuowanie jej za po?rednictwem aplikacji Messengera. Wtyczka b?dzie przeznaczona równie? dla przez niezarejestrowanych u?ytkowników Facebook’a.
facebook reklama pomoc

Podzielcie si? z nami opini?, co s?dzicie o zmianach wprowadzanych przez Facebook i Instagram w odpowiedzi na trudn? dla nas wszystkich sytuacj? gospodarcz? zwi?zan? z koronawirusem. Co jest dobre, co z?e i czego Wam brakuje.

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载