Dodawanie wizytówki Google, a wi?c nie taki diabe? straszny

Za?o?enie wizytówki Google Moja Firma to szalenie prosta sprawa. Pierwszym jednak krokiem jest za?o?enie konta Google, gdy? jest ono w tym przypadku niezb?dne. Przy zak?adaniu nowego konta mo?na wybra? jego rodzaj: prywatne lub s?u?bowe, co nie ma ?adnego znaczenia w pó?niejszym procesie zak?adania wizytówki. Poni?ej przedstawiamy krok po kroku, jak przebiega ca?y proces:

  1. Pod adresem  google.pl/buisness, nale?y odda? lokalizacj? firmy. Warto pami?ta?, ?e nie zaleca si? tworzenia kolejnych kopii istniej?cych ju? wizytówek, wi?c je?eli w sieci widnieje ju? jedna z nich, to najpierw postarajmy si? o uzyskanie do niej dost?pu. Uzupe?niaj?c dane o lokalizacji naszej, firmy nale?y pami?ta? o: poprawnej nazwie firmy, odpowiedniej kategorii oraz okre?leniu rodzajów naszej dzia?alno?ci, oraz okre?leniu na mapie dok?adnej lokalizacji.
  2. Weryfikacja wprowadzonych danych, polega na ponownym zatwierdzeniu, poprzez klikni?cie przycisku dalej. Prowadzi to do utworzenia wizytówki dost?pu do panelu, i mo?liwo?ci uzupe?niania szczegó?owych danych o firmie,
  3. Weryfikacja – wprowadzenie kodu weryfikacyjnego Google. Przy zak?adaniu nowej wizytówki Google poprosi nas o wprowadzenie tzw. kodu weryfikacyjnego, który zostanie wys?any na podany przez nas wcze?niej adres firmy w formie listownej.

Czas oczekiwania na przesy?k? wynosi oko?o 14 dni roboczych. Prawid?owe wprowadzenie kodu sprawi, ?e nasza wizytówka stanie si? w pe?ni aktywna i widoczna dla innych u?ytkowników. 

Od tego momentu w pe?ni aktywna wizytówka mo?e sta? si? bardzo efektywnym narz?dziem reklamowym w r?kach ka?dego przedsi?biorcy.

Wizytówka Google mojej firmy ju? istnieje, a wi?c co z tym fantem zrobi?

Cz?sto zdarzaj? si? sytuacj?, kiedy wizytówka Google ju? istnieje, a my dowiadujemy si? o tym w momencie próby za?o?enia kolejnej. Warto przed za?o?eniem nowej, postara? si? o dost?p do istniej?cej ju?, aby unikn?? duplikacji tre?ci i zmniejszenia widoczno?ci naszej firmy w sieci. Je?eli wizytówka nie zosta?a jeszcze zweryfikowana, mo?na postara? si? o ponowne wys?anie kodu na wskazany w niej adres, co pozwoli nam uzyska? do niej pe?ny dost?p. Je?eli jednak wizytówka jest zweryfikowana i w pe?ni aktywna, a zarz?dza ni? inna osoba, mo?na równie? poprosi? o przekazanie nam do niej cz??ci lub ca?kowitego dost?pu poprzez nadanie uprawnień w panelu administracyjnym Google Moja Firma. 

Konto Google Moja Firma, jak i tre?ci zawarte w samej wizytówce mog? zdecydowanie poprawi? widoczno?? Waszej firmy w internecie. Pami?tajcie, aby rzetelnie uzupe?nia? i poszerza? istniej?ce w niej wpisy, zamieszcza? informacje zgodne z prawd?, jak najlepiej oddaj?ce zakres dzia?alno?ci, a o jej utworzeniu koniecznie powiadomi? swoich klientów za pomoc? strony firmowej oraz mediów spo?eczno?ciowych. Im wi?cej ludzi odwiedzi nasz? wizytówk? i zostawi swój komentarz, tym lepiej widoczna b?dzie Wasza dzia?alno??.  

Dajcie zna?, jak wygl?da Wasza przygoda z Google Moja Firma, i jaki wed?ug Was wp?yw ma ona na dzia?alno?? Waszego biznesu. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WP_Optimize() in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php:165 Stack trace: #0 [internal function]: wpo_cache('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /wp-includes/functions.php(4613): ob_end_flush() #2 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #3 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #5 /wp-includes/load.php(960): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php on line 165