Reklama w internecie

Ads

Czym si? zajmujemy?

Google Ads

Reklamy w?wyszukiwarce Google oraz?innych najpopularniejszych sieciach wyszukiwania takich jak Bing, Yandex i?Baidu. Si?? tego typu narz?dzi jest ich czysto sprzeda?owy charakter.

Social Media Marketing

Odpowiednio dobrany content i?staranne targetowanie reklam do?okre?lonej grupy odbiorców to recepta na?skuteczne kreowanie wizerunku oraz?sprzeda?.

Pozycjonowanie

SEO to dzia?ania prowadzone dla?osi?gni?cia przez?stron? internetow? jak najwy?szej pozycji w?wynikach organicznych wyszukiwarki na?okre?lona s?owa kluczowe.

Projektowanie stron internetowych

Kompleksowy proces przygotowania strony www?oraz?sklepów online. Profesjonalnie konsultujemy i?wdra?amy projekty stron szytych na?miar? oczekiwań klienta.

Retargeting

Reklama, która sprawia, ?e?u?ytkownicy powracaj? na?stron?. Kreacje reklamowe dostosowane do?preferencji potencjalnych klientów oraz?koncentracja dzia?ań wokó? zach?cenia do?zakupu.

Szkolenia

Dzielimy si? nasz? wiedz? z?zakresu marketingu internetowego. Szkolenia dedykowane dla?w?a?cicieli biznesów oraz?specjalistów zatrudnionych w?dzia?ach marketingowych.

Projekty graficzne i wydruki

Logo ulotka czy?projekt graficzny strony internetowej to podstawa identyfikacji wizualnej ka?dego przedsi?wzi?cia. Odpowiednio zaprojektowana i?stworzona grafiki to krok milowy w?stron? sukcesu Twojej firmy.

Jak dzia?amy

Podstaw? dla?nas jest zbudowanie poczucie stabilno?ci u?klienta.
Sta?o?? osi?gamy metodycznie realizuj?c ka?dy projekt.
Ten sam opiekun klienta, ten sam Marketing Manager i?doskona?y przep?yw informacji.

1

Analiza

Analizujemy, badamy
i?konsultujemy
obecn? sytuacj?
klienta.

2

SWOT

Diagnozujemy silne
i?s?abe strony, szanse i?zagro?enia.
Pe?na informacja to podstawa
dobrej akcji promocyjnej.

3

Wspó?praca

Wspólnie planujemy i?omawiamy
strategi? dzia?ań.
Internet to nasz ?wiat,
jednak?to Państwo znaj?
swój biznes najlepiej.

4

Wdro?enie

Wdra?amy, testujemy i?optymalizujemy.
Nieustannie szukamy najlepszych
sprzeda?owo dzia?ań.

5

Stabilizacja

Stabilizujemy i?podkr?camy.
Porz?dkujemy procesy marketingowe,
wykluczamy nieefektywne
i?wzmacniamy te skuteczne.

Efekt

Blog

Nie b?dzie polubień na fanpage

Nie b?dzie polubień na fanpage

Facebook wprowadza kolejn? rewolucyjn? zmian? dla osób prowadz?cych fanpage. Okazuje si?, ?e w nowym layoucie nie b?dzie mo?na ju? zobaczy? liczby like’ów.? W oficjalnym komunikacie potentata mediów spo?eczno?ciowych mo?emy przeczyta?, ?e  Facebook nie b?dzie ju?...

Case Study: Potrojona sprzeda? sklepu meblowego przez Google Ads

Case Study: Potrojona sprzeda? sklepu meblowego przez Google Ads

Okres ?wi?teczno-noworoczny to doskona?y moment na wykonanie rachunku sumienia podsumowuj?cego 2020 rok. Rzuceni w wir pracy zapominamy dzieli? si? zdobyt? wiedz? i do?wiadczeniem, dlatego jednym z postanowień jest regularne artyku?owanie o dotychczasowych sukcesach...

{

"Podj??am wspó?prace z firma 3MINDSET przypadkowo, mia?am tylko ogólne poj?cie o promowaniu swojej firmy w internecie. Dzi?ki ludziom pracuj?cym w tej firmie ju? wiem w jaki sposob moja firma mo?e zyska? nowych klientów... ich kompetencje i wiedza o dzia?aniach marketingowych pozwalaj? na ca?kowitym zrozumieniu moich potrzeb i problemów zwi?zanymi z ekspansj? firmy w social mediach. ?atwosc w nawi?zywaniu kontaktów jest ich du?ym atutem."

Justyna Milej-Hombek w?a?cicielka firmy Box Of Style

“Jestem bardzo zadowolony z us?ug firmy 3MINDSET. Profesjonalnie podeszli do zleconych im przeze mnie zadań analizuj?c ka?de zagadnienie pod wieloma p?aszczyznami. Bez w?tpienia ich wielka zaleta jest cierpliwo??, która przy ilo?ci i ró?norodno?ci moich pomys?ów jest niezb?dna do prawid?owej interpretacji problemów a nast?pnie wdro?enia skutecznej strategii marketingowej. Gor?co polecam ka?demu!!!"

Kamil Matyuszewski W?a?ciciel firmy DPF Cleaning

"przejmie informuj?, i? z pe?nym przekonaniem chcieliby?my udzieli? agencji marketingowej 3MindSet z siedzib? w Poznaniu pozytywnych referencji, bazuj?c na naszych wcze?niejszych do?wiadczeniach wynikaj?cych ze wspó?pracy z wy?ej wymienion? firm?. Ca?y zespó? 3Mindset niejednokrotnie wspiera? nas w dzia?aniach promocyjnych oraz wraz z wewn?trznym dzia?em promocji konsultowa? wiele projektów realizowanych w przesz?o?ci. 3MindSet swoim profesjonalizmem i indywidualnym podej?ciem do ka?dego wykonywanego zadania, niejednokrotnie udowodni?o, ?e mo?na na nich polega? w kwestiach marketingowych i promocyjnych, co czyni ich warto?ciowym partnerem w obecnych i przysz?ych dzia?aniach. Serdecznie polecam wspó?prac? ze specjalistami z firmy 3MindSet z siedzib? w Poznaniu."

Alina Anton dyrektor marketingu z firmy z sektora finansowego

"Z czystym sumieniem, jako osoba odpowiedzialna za funkcjonoanie i rozówj sklepu internetowego PoshYou.pl oraz funkcjonuj?cych równolegle profili na Facebooku oraz Instagramie, chcia?abym wyrazi? swoje zadowolenie z dotychczasowej wspó?pracy w zakresie marketingu oraz pomocji moich produktów. Wspó?praca trwaj?ca od listopada 2019 roku, znacz?co zwi?kszy?a obroty w naszym sklepie oraz pozwala pozytywnie zapatrywac si? na kolejne inwestycje oraz dzia?ania, których 3MindSet ma pozosta? integraln? cz??ci?. Idywidualne podej?cie do ka?dego aspektu wspó?pracy sprawi?, ?e jest to jak dot?d najlepsza firma marketingowa, z któr? mieli?y okazj? wspó?pracowa? i w pe?ni polecamy j? jako kompetentne wsparcie w zakresie promocji oraz rozwoju marki"

Angelika Szwak PoshYou.pl

"Wspó?praca z firm? 3Mindset okaza?a si? strza?em w dziesi?tk?. Po kilku miesi?cach poszukiwań, w?ród wszystkich korporacyjnych ofert, by?a jedna która ró?ni?a si? stylistk? pisania. Na zapytanie które z?o?yli?my do firm zajmuj?cych si? agencj? reklamow?, odpowiedzia?o oko?o 200 osób. Pan Maciej Sad?owski jako jedyny przedstawi? ofert?, która zosta?a stworzona specjalnie pod nasz? bran??. Zawiera ca?y program dzia?ań oraz mo?liwy okres zwrotu zainwestowanych pieni?dzy. Do teraz przy ka?dym spotkaniu poruszamy temat miesi?ca w którym nasza firma ruszy?a z kopyta, gdy? w 100% by?a trafiona. Rok wspólnych dzia?ań za nami. Mog? powiedzie? i? firm? 3mindset prowadzi trzech sympatycznych go?ci, którzy znaj? si? na rzeczy. Razem z za?og? tworz? firm? która jest super hybryd?. Do?wiadczenie którym dysponuj? pomog?o nam w zwi?kszeniu sprzeda?y trzykrotnie. Du?ym atutem jest to i? firma 3mindset ró?ni si? od innych korporacji typu CS GROUP, któr? wszystkim serdecznie odradzam. Tutaj s? jasne warunki, przejrzysty schemat dzia?ań i kontakt w chwili kiedy tego potrzebujemy najbardziej. Dzi?kuj? za wspó?prac? i mam nadziej? ?e b?dzie trwa?a wieki :)"

Karolina Klukowska w?a?ciciel firmy Mastwell

"Od wielu lat dzia?amy w do?? kontrowersyjnej bran?y i do pewnego czasu pozyskiwali?my klientów za po?rednictwem kontaktów osobistych. Niestety czasy si? zmieni?y i zmieni? musieli?my równiez my. Postanowili?my pozycjonowa?. Zacze?o si? od zamiaru a przerodzi?o si? w pomys?, który konsekw?tnie realizuje Maciej Sad?owski ?wietny specjalista i jeden z w?a?cicieli firmy. Mimo, i? internet nadal stanowi wci?? mniejsz? rol? w naszej sprzeda?y, to ci?gle si? rozwija i rozwija si? dzi?ki 3Mindset. Jest?my zdecydowanie zadowoleni i liczymy na wi?cej. "

Agnieszka Arcisz-?bikowska, Sempre nawierzchnie sportowe.

"3Mindset to firma, która najpierw utworzy?a nam stron? internetow? a nast?pnie pokaza?a jej ?ycie w internecie. W dniu dzisiejszym firma wykonuje dla nas us?ug? zwi?zana z pozycjonowaniem oraz reklamami Google. Najwi?ksz? si?? tej firmy jest zorientowanie na Klienta, jego potrzeby i wymagania. Polecam firm? 3Mindset jako powa?nego, solidnego i godnego zaufania partnera.

Piotr ?bikowski, Prezes Zarz?du Matejko Development Sp z o.o.

Sukces

Razem mo?emy wi?cej

Skontaktuj si? z Nami

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载