Inteligentne kampanie produktowe, które pojawi?y si? w Google Ads to wyra?ny znak, ?e dzia?ania reklamowe zmierzaj? do automatyzacji dzia?ań. Kampanie opieraj? si? na machine learningu, a my sprawdzili?my, czy warto z nich korzysta?.

W przypadku sklepów internetowych, jedn? z popularniejszych rodzajów kampanii, jest kampania produktowa. Dzi?ki niej potencjalny klient ju? z poziomu wyszukiwarki Google jest w stanie okre?li?, czy produkt ze sklepu go zainteresuje. 

Nie od dzisiaj wiadomo, ?e Google stawia na automatyzacj? kampanii, dlatego popularna staje si? inteligentna kampania produktowa. To po??czenie standardowego PLA z po??czeniem remarketingu dynamicznego. Google w ten sposób automatycznie dostosowuje reklam? i stawk? za klikni?cie do potencjalnego klienta. 

Inteligentna kampania produktowa potrafi sprzedawa? zdecydowanie lepiej od standardowej, warto jednak pami?ta? o kilku podstawowych rzeczach.

Spe?nij okre?lone warunki

Na nowym koncie nie b?dzie dost?pna kampania smart. W?ród warunków najlepiej mie? 20 konwersji w ostatnich 45 dniach. Im wi?cej danych dla Google, tym wi?ksze prawdopodobieństwo, ?e kampania inteligentna b?dzie skuteczniejsza. Ponadto na listach remarketingowych nale?y mie? przynajmniej 100 osób. Nie mo?na zapomnie? równie? o wgraniu pliku produktowego do Google Merchant Center.

Bud?et i ROAS

Je?eli naszym zadaniem jest utrzymanie tego samego poziomu wydatków, to nale?y doda? do siebie dotychczasowe wydatki standardowych kampanii produktowych, a tak?e remarketingowych. Warto równie? pami?ta?, ?e do dyspozycji jest jedynie ROAS jako strategia ustawiania stawek. Tym samym je?eli zak?adasz, ?e z ka?dej wydanej z?otówki chcesz mie? przychód na poziomie 4 z?, to Twój docelowy ROAS powinien wynie?? 400%.

Testowanie kampanii

Uruchomienie kampanii inteligentnej to jedno. Nie wolne zapomnie? o czasie testowym i zbyt szybko nie rezygnowa? z dzia?ań. Algorytmy potrzebuj? odpowiedni? ilo?? danych, aby stworzy? skuteczn? sprzeda?. Z naszego do?wiadczenia wynika, ?e Smart Shopping Campaigns powinna zosta? w??czona na okres minimum trzech tygodni.  Trzeba równie? pami?ta?, ?e zadaniem systemu jest optymalizacja kampanii pod warto??, a nie ilo?? transakcji. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载