Nowy rok ju? nieprzerwanie od blisko 30 lat, kojarzy si? z dzia?aniami Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Ju? po raz drugi nasza firma, wspiera Fundacj?, przekazuj?c na licytacj? oferowane przez nas us?ugi. W tym roku jest to: Audyt dzia?ań reklamowych prowadzonych w Twojej firmy oraz Miesi?czne prowadzenie kampanii w sieci Google Ads.

O Wielkiej Orkiestrze, jej dzia?aniach i podnoszonych co jaki? czas w rozmaitych mediach kontrowersjach podobn? z ni? zwi?zanych powiedziano ju? wszystko, i nie mamy ze swojej strony nic do dodania. Pozostaj?c jednak w duchu dobroczynno?ci i pomagania innym, chcemy przybli?y? dzia?aj?ca od lata inicjatywie potentata z Mountain View – Google Ad Grants.?

Google Ad Grants, wielka sprawa, o której ma?o kto s?ysza??

Ad Grants to program zapocz?tkowany przez Google w 2003 roku. Pozwala on organizacj? non-profit na umieszczanie swoich p?atnych reklam na wysokich pozycjach wyszukiwania, bez konieczno?ci inwestowania w bud?et ?na kliki”. Pozwala to organizacjom zaoszcz?dzi? spor? kwoty pieni?dzy, które mog? zainwestowa? w inne formy promocji swoich dzia?ań, lub przekaza? bezpo?rednio swoim beneficjentom. Aktualnie kwota wspracia od Google wynosi oko?o 40 tysi?cy z?otych, co jest ju? znacznym bud?etem reklamowym praktycznie w ka?dej. Dzia?ania w Google Ads, najpopularniejszej w tej chwili sieci reklamowej pozwalaj? mi?dzy innymi: przedstawi? zarys dzia?alno?ci, pozyska? nowych wolontariuszy lub dotrze? do wi?kszej rzeszy potencjalnych sponsorów i darczyńców. 

Kto mo?e stara? si? o wsparcie od Google Ad Grants

Google ustalilo szereg zasad aby przyst?pi? do programu oraz ogólne zasady jakimi trzeba si? kierowa?, aby konto pozosta?o aktywne i przynosi?o odpowiednie efekty. O udzia? w programie Google Ad Grants mog? si? stara?:

  • organizacje Po?ytku Publicznego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwo?ci,
  • fundacje i stowarzyszenia niemaj?ce statusu Organizacji Po?ytku Publicznego, ale zarejestrowane w Krajowym Rejestrze S?dowym.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnej, unikalnej strony WWW oraz stworzenie nowego konta Google Ads, dzia?anie w ramach istniej?cego konta jest zakazane. Warto pami?ta? równie?, ?e walut? dla kampanii b?dzie dolar amerykański, bez wzgl?du na kraj w którym zarejestrowana jest fundacja. Wa?ne jest umiej?tne ustawienie kampanii, aby jej wspó?czynnik klikalno?ci wynosi? w ka?dym miesi?cu conajmniej 5%. Je?eli warto?ci poni?ej tego progu utrzymaj? si? przez 2 miesi?ce, konto Ads zostanie wy??czone. 

Pami?tajmy, warto pomaga?. Je?eli znacie osob?, która prowadzi fundacj? i ma problem ze zgromadzeniem ?rodków, podzielcie si? z nimi t? wiedz?, albo dajcie nam zna?, zrobimy wszystko aby pomóc. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载