Posiadasz biznes na skal? lokaln? i chcia?by? dotrze? do nowych klientów? P?atne reklamy na facebooku to jedno z narz?dzi, o którym powiniene? powa?nie pomy?le?. Tym razem postanowili?my pokaza? Tobie w jaki sposób mo?esz dotrze? do odbiorców znajduj?cych si? jeden kilometr od wskazanego przez Ciebie miejsca!

Tradycyjnie tworz?c kampani? reklamow? na facebooku jeste? w stanie ustawi? lokalizacj?, na jak? ma by? kierowana reklama. W podstawowym widoku do wyboru masz kraj, województwo, miasto, czy dzielnice wi?kszych miast. Niewielu zdaje sobie jednak spraw?, ?e reklam? na facebooku mo?na kierowa? równie? na budynki i ulice. 

Lokalna reklama na facebooku

To przydatna informacja dla osób prowadz?cych lokalny biznes, gdzie bardzo du?e znaczenie odgrywa odleg?o?? mi?dzy klientem a siedzib?. Mo?emy tutaj dla przyk?adu wskaza? zak?ad fryzjerski, krawiecki, czy mo?e si?owni?. Jednym z przyk?adów kampanii tego typu, któr? mieli?my okazj? prowadzi? jest jedna z wy?szych szkó? w Poznaniu. Lokaln? reklam? byli?my w stanie dotrze? do osób, które przebywa?y w rejonie liceów z Wielkopolski, targetuj?c oczywi?cie wiek na maturzystów. 

Odpowiedni target to jedno. Bardzo wa?n? rol? odgrywa przecie? jeszcze kreacja reklamowa. Odbiorca do którego trafimy powinien wiedzie?, dlaczego to w?a?nie jemu wy?wietli?a si? reklama i dlaczego powinien by? zainteresowany oferowanymi us?ugami. W takim wypadku zwi?kszymy szans? na to, ?e kreacja przykuje jego uwag? i zainteresuje. 

Jak utworzy? reklam? lokaln? na facebooku? 

W podstawowym widoku nie zauwa?y? opcji podania dok?adnego adresu. W tym celu pod mapk? nale?y klikn?? Dodaj lokalizacje zbiorcze, a z rozwijanego menu wybra? Adresy. Na koniec wystarczy poda? interesuj?ce nas adresy, ustali? domy?lny promień i klikn?? Dopasuj lokalizacje

Na koniec ca?ej operacji, stargetuj szczegó?owo swoich odbiorców, stwórz reklam? i opublikuj. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载