Kiedy?, aby pozna? mi?o??, trzeba by?o wyj?? z domu. Pój?? do kawiarni lub dyskoteki, i liczy? na ?ut szcz??cia. W dobie coraz bardziej skomputeryzowanego ?wiata coraz wi?cej codziennych czynno?ci mo?emy wykona? za pomoc? telefonu czy tableta. Ju? od kilku lat, ludzie coraz cz??ciej decyduj? si? na poszukiwanie mi?o?ci i szcz??cia przez internet, rejestruj?c si?, na co chwile pojawiaj?cych si? portalach randkowych.

Aplikacja Tinder, która zdoby?a ogromn? popularno?? na ca?ym ?wiecie, od lat niepodzielnie króluje w tej dziedzinie, u?atwiaj?c nieznanym osobom wykonanie tego najtrudniejszego pierwszego kroku. Nadszed? wi?c czas na zdecydowan? odpowied? Facebook`a, czyli pierwsz? funkcj? Dating.

Randka w wirtualnym ?wiecie, czyli dok?d zmierza ?wiat

Poprzez coraz wi?ksz? interakcj? cz?owieka z technologi?, rosn? bariery dziel?ce ludzi w ?wiecie rzeczywistym. Nie musimy ju? i?? do sklepu, aby zrobi? zakupy, nie musimy równie? wychodzi? z domu, ?eby spotka? si? z s?siadem z klatki obok. Nie musimy równie? rezerwowa? stolika w restauracji czy kupowa? biletu do kina, aby zaprosi? kogo? na pierwsz? randk?. Wystarczy jedna z popularnych aplikacji randkowych dost?pnych na technologicznym rynku. Niepoj?te wr?cz zasi?gi Facebook`a oraz ci?gle rosn?ca liczba u?ytkowników, sk?oni?a twórców do stworzenia funkcji Dating, dost?pnej na ten moment w 19 krajach. Jak stwierdzi? Mark Zuckerberg, pomys?odawca portalu, inspiracj? do stworzenia funkcji by?y setki historii, zas?yszane na ca?ym ?wiecie o tym jak ludzie zapoznali si? i rozwijali swoj? znajomo?? za pomoc? Facebook. Funkcja ta ma by? dost?pna dla u?ytkowników w Polsce w pierwszej po?owie 2020 roku. Profil randkowy b?dzie niezale?ny od g?ównego konta, oraz dost?pny dla u?ytkowników powy?ej 18 roku ?ycia. Szereg funkcji ma zapewni? maksymalny poziom dyskrecji, co pozwoli zachowa? nasze sekretne poszukiwania mi?o?ci na ca?e ?ycia tylko dla nas, o ile nie zdecydujemy podzieli? si? t? informacj? z innymi u?ytkownikami. Potencjalne pary b?d? kojarzone ze sob? na podstawie zainteresowań, odwiedzanych stron czy polubionych wcze?niej profili, maksymalnie zwi?kszaj?c szans? na sukces w?ród poszukuj?cych szcz??cia w ?yciu.

Powiedzcie nam, co s?dzicie o nowej propozycji Facebook`a. Czekamy na Wasze opinie, piszcie, komentujcie i dajcie zna? je?eli i Wam Facebook pozwoli znale?? mi?o?? na ca?e ?ycie. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WP_Optimize() in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php:165 Stack trace: #0 [internal function]: wpo_cache('<!DOCTYPE html>...', 9) #1 /wp-includes/functions.php(4613): ob_end_flush() #2 /wp-includes/class-wp-hook.php(287): wp_ob_end_flush_all('') #3 /wp-includes/class-wp-hook.php(311): WP_Hook->apply_filters('', Array) #4 /wp-includes/plugin.php(478): WP_Hook->do_action(Array) #5 /wp-includes/load.php(960): do_action('shutdown') #6 [internal function]: shutdown_action_hook() #7 {main} thrown in /wp-content/plugins/wp-optimize/cache/file-based-page-cache-functions.php on line 165