Blog

Sposób na przetrwanie biznesu. Sprzedaj teraz i zarób

Wielu przedsi?biorców zmaga si? ze skutkami kryzysu, który coraz g?o?niej puka w ich drzwi w dobie epidemii koronawirusa. Spora cz??? z nas zmuszona by?a znacz?co zmieni? funkcjonowanie swojego biznesu, albo nawet zawiesi? dzia?alno??, gdy? jak wszyscy wiemy bez nap?ywu klientów ci??ko funkcjonowa?.

Rz?dy poszczególnych krajów z ró?nymi skutkami staraj? si? pomaga? przedsi?biorcom, jednak jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, najbardziej pomóc mo?emy sobie sami. Nowy pomys?, czyli sprzeda? tzw. voucherów, pozwala z optymizmem patrze? w przysz?o??, a generowane w ten sposób dochody pozwalaj? przetrwa? ten trudny dla nas wszystkich czas.

Kliencie wspomó? swojego przedsi?biorc?

Doskona?ym przyk?adem wspomnianego wy?ej dzia?ania jest jeden z zaprzyja?nionych nam salonów kosmetycznych. Z przyczyn od nikogo nie zale?nych, musia? on zamkn?? swoje gabinety dla sta?ych klientek, co nie tylko jest uci??liwe dla odwiedzaj?cych, ale równie? mo?e by? na d?u?sz? met? tragiczne w skutkach dla jego w?a?cicieli. Swoista akcja ratowania salonu rozpocz??a si? w zasadzie od razu po og?oszeniu stanu epidemicznego w Polsce.

Szans? jest sprzeda? voucherów, które sta?e klientki kupuj? od salonu w tej chwili, a b?d? one do wykorzystania, po tym jak sytuacja wróci do normy, wraz z gratisem od firmy, dodawanym do transakcji jako podzi?kowanie za pomoc w tych trudnych czasach.

Klienci siedz? w domach, czyli reklama w natarciu

Aktualna sytuacja to nie tylko czas na podtrzymanie istniej?cych relacji z klientami, ale równie? czas na pozyskanie nowych, którzy mo?e nie od razu przyjd? do naszego salonu czy restauracji, ale dzi?ki wspomnianym wcze?niej akcjom promocyjnym i zakupionych voucherach trafi? do nas. Ka?da promocja poparta powinna by? odpowiednimi dzia?aniami reklamowymi. Social media daj? nam w zasadzie nieograniczone mo?liwo?ci targetowania naszych reklam, które docieraj? do naszych obecnych i potencjalnych klientów – nie pozwól, aby ludzie zapomnieli o Twoim biznesie, nawet jak chwilowo masz zamkni?te drzwi.

Nie bójcie si? obecnego stanu, spójrzcie na to jak na now? sytuacj? biznesow?, do której trzeba si? przystosowa?. Podzielcie si? z nami swoimi pomys?ami, w razie problemów napiszcie do nas, doradzimy Wam jak odnale?? si? w nowej rzeczywisto?ci.

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载