Aktualna sytuacja wymusza na nas wszystkich szybkie dostosowywanie do zmieniaj?cych si? warunków. Codzienno?? si? zmienia, jeste?my zmuszeni do przestrzegania ró?nego rodzaju obostrzeń, a koronawirus ma wp?yw na ka?dy aspekt naszej egzystencji. 

Przed?u?aj?ce si? zamkni?cie sklepów i przeniesienie biznesu do sieci staje si? jedynym ko?em ratunkowym dla przedsi?biorców, jednak stanowi równie? spore wyzwanie finansowe zwi?zane ze stworzeniem struktury sklepu czy jego rozreklamowaniem. 

Pomoc sprzedaj?cym, czyli darmowa reklama w Zakupach Google

Kolejn? odpowiedzi? Google na pog??biaj?cy si? ?wiatowy kryzys spowodowany pandemi? COVID 19, jest mo?liwo?? darmowej reklamy sprzedawanych produktów. Pozwala to na poinformowanie konsumentów o dost?pno?ci produktów oraz podtrzymaniu i nawi?zaniu z nimi kontaktu. Przedsi?biorcy, którzy w zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? dopiero co buduj? swoj? pozycj? w sieci, mog? dotrze? do odbiorców, w najszybszy mo?liwy sposób. 

Stany Zjednoczone pierwsze w kolejno?ci, reszta ?wiata musi troch? poczeka? 

Zmiany wprowadzane przez Google, jak to zwykle bywa w pierwszej kolejno?ci, dotkn? u?ytkowników w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj wynika to z faktu siedziby giganta z Doliny Krzemowej, jednak jak pokazuj? aktualne prognozy oraz trend zachorowań na ?wiecie, to w?a?nie ten kraj sta? si? niechlubnym liderem wszelkich list, prognoz czy rankingów zwi?zanych z epidemi? koronawirusa. Inne kraje maj? zosta? obj?te darmow? reklam? w Google Merchant Center do końca bie??cego roku, a d?ugo?? trwania akcji nie jest znana. 

Pomoc w dobie kryzysu nie zawsze jest ?atwa i natychmiastowa, jednak ka?dy ruch ze strony rz?du czy przedsi?biorców mo?e okaza? si? bezcenny dla przedsi?biorców i ka?dego z nas. 

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载