Polski rynek internetowy zwi?ksza swoj? moc. Z raportu Gemiusa oraz Izby Gospodarki Elektronicznej wynika, ?e wi?kszo?? Polaków dokonuje zakupów przez internet, a nie stacjonarnie!

Je?eli jeszcze zastanawiasz si? nad za?o?eniem w?asnego sklepu internetowego, to dane statystyczne z ostatnich lat powinny rozwia? Twoje w?tpliwo?ci. Okazuje si? bowiem, ?e w 2019 roku a? 62% internautów decyduje si? na zakupy przez internet. To wzrost o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dane historyczne:

2019 rok – 62% internautów kupuj?cych przez internet

2018 rok – 56%

2017 rok – 54%

Zalety zakupów przez internet

Gemius oraz Izba Gospodarki Elektronicznej w swoich raportach poinformowali, ?e do najcz??ciej wymienianych zalet zakupów przez internet wymienia si? ca?odobow? mo?liwo?? dokonywania zakupów, brak konieczno?ci wyjazdu do sklepu, a tak?e brak ograniczeń pod k?tem czasu wyboru.

To jednak nie koniec. Badania w?ród Polaków pokaza?y, ?e w sklepie internetowym jest wi?ksza mo?liwo?? wyboru ni? w sklepach stacjonarnych. Ponadto zakupy przez internet staj? si? ?atwiejsze i tańsze.

Ciekawi dalszych statystyk? Nadal wi?kszo?? osób realizuje transakcje przez komputery i laptopy (ok. 70%), chocia? warto podkre?li?, ?e to tendencja spadkowa, a ruchu z telefonów nie mo?na lekcewa?y?. Bardzo cz?sto bywa bowiem tak, ?e ruch z mobile jest pierwszym punktem stykowym ze sklepem, a osoba, któr? zainteresuje produkt, wróci by dokona? zakupu przez komputer. 

Je?eli zastanawiasz si? nad za?o?eniem sklepu internetowego, a by? mo?e ju? go masz i chcesz zwi?kszy? sprzeda?, to sprawd? nasz? ofert?. Z ch?ci? podejmiemy si? kolejnego wyzwania!

成版人抖音无限观看-成人版抖音app下载